โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

       โรงเรียนได้รับการเชิดชู     ครูได้รับการยกย่อง    นักเรียนดี เก่ง มีความสุข

    ชุมชนได้รับความพึงพอใจ    ก้าวไกลสู่อาเซียน

เข้าสู่หน้าหลัก