ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ถึง 08 ส.ค. 55 วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬากรีฑาสีภายใน
02 มี.ค. 54 การสอบวัดคุณภาพการศึกษาLAS

10 มี.ค. 54 คณะครูศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น

12 มี.ค. 54 ถึง 13 มี.ค. 54 จัดสนามสอบ กศน.ธงชัยเหนือ

14 มี.ค. 54 ตรวจข้อสอบกลุ่มฯสมเด็จ ชั้นป.3 และป.6

15 มี.ค. 54 ถึง 18 มี.ค. 54 ต่อเติมรั้วโรงเรียน

รั้วโรงเรียนด้านหลัง ครูสมพันธ์/ช่างครุภัณฑ์3 นายประมาณ
15 มี.ค. 54 ขอเชิญคณะครูประชุม
ประชุมคณะครูเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ"วันธงชัย ครั้งที่ 1" และแจ้งขอราชการ ปรึกษาหารือ
ชุดสุภาพ ผู้บริหาร
17 มี.ค. 54 คณะครูอบรมการประกันคุณภาพรอบ3
คณะครูอบรมการประกันคุณภาพรอบ3 ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ชุดสุภาพ กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
22 มี.ค. 54 รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
สพป.นม.3 แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ3
ห้องประชุมโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา/ชุดผ้าไทย ผู้บริหาร
25 มี.ค. 54 ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ"วันธงชัย ครั้งที่ 1" 25 มีนาคม 2554

28 มี.ค. 54 ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียน
นัดประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนเพื่อสรุปผลงานประจำปีการศึกษา2553  และวางแผนงานพร้อมทั้งมอบหมายงานในปีการศึกษา2554
ห้องประชุมโรงเรียน/ชุดสุภาพ ผู้อำนวยการ
02 เม.ย. 54 ประชุมร่วมกับชาวบ้านโคกศิลา

หอประชุมเอนกประสงค์หมู่บ้าน เวลา 18.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน(ประธานกรรมการโรงเรียน)
09 เม.ย. 54 ถึง 10 เม.ย. 54 เชิญชม การแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านโคกศิลา
เชิญชมกีฬาต้านยาเสพติด บ้านโคกศิลา ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2554 ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
12 เม.ย. 54 รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ศูนย์ประสานงานอำเภอปักธงชัย รองฯเมธา ชาญเมธี
17 เม.ย. 54 ถึง 18 เม.ย. 54 ครอบครัวธงชัยเหนือพักผ่อนประจำปีร่วมกัน
ครอบครัวธงชัยเหนือพักผ่อนประจำปีร่วมกัน ที่จังหวัดจันทบุรี
09 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

18 พ.ค. 54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2554

06 มิ.ย. 54 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านระเริง 6 มิ.ย.54
วันที่ 6 มิถุนายน 2554  ท่าน ผอ.เมธี คอบตะขบ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ศึกาดูงานที่ โรงเรียนบ้านระเริง   อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
ชุดข้าราชการครู นายเมธี คอบตะขบ
07 มิ.ย. 54 ประชุมกลุ่มฯ และผอ.เขตพบครู
        วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 09 .00น. ประชุมข้าราชการครูของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี
   วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 12 .00น.   รายงานตัว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบเพื่อนครู
แต่งกายชุดสุภาพ
27 มิ.ย. 54 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานเฝ้าระวังยาเสพพติดในสถานศึกษาโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
(นางประนอม  จำลอง)เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เรื่อง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)
11 ก.ค. 54 ถึง 13 ก.ค. 54 สมศ.ตรวจเยี่ยม(รอบสาม)โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
14 ก.ค. 54 ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตบริการของโรงเรียน
 
1.วัดโคกศิลา
2.วัดป่าโคกสิลา
3.วัดฉัตรมงคล
4.วัดโนนทอง
5.วัดใหม่รวมจิต
แต่งกายสุภาพเน้นผ้าไทย คณะครูทุกท่าน
15 ก.ค. 54 ถึง 18 ก.ค. 54 หยุดเรียน 4วัน ทำบุญสร้างกุศลเพิ่มบารมีบุญ พักผ่อน...
05 ส.ค. 54 คณะครู นักเรียนดูงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขาว - ดำ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
11 ส.ค. 54 จัดงานวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 54 ถึง 16 ส.ค. 54 นักเรียน ชั้นป.4-6และม.1-3 เข้าค่ายธรรมะที่ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
ขาว
17 ส.ค. 54 นำนักเรียนชั้นอนุบาล -ม.3 ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ม.ราชภัฎนครราชีมา
สุภาพ
07 ก.ย. 54 ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดจากวัสดุผสม

ชาวบ้านโคกศิลา ขอเรียนเชิญ ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดจากวัสดุผสมวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา โดย นายสิทธิศักดิ์ พรประเสริฐสุข นายอำเภอปักธงชัยเป็นประธาน

สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
03 ต.ค. 54 ถึง 05 ต.ค. 54 วัดผลการเรียนของนักเรียนทุกระกับชั้น
สอบวัดผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
06 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 54 ผู้บริหาร - คณะครูจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2555

ผู้บริหาร - คณะครูจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2555

28 ต.ค. 54 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2ประจำปี 2554
01 พ.ย. 54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
17 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นม.3
22 พ.ย. 54 ถึง 24 พ.ย. 54 การแข่งขันกีฬากลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โรงเรียนบ้านหัน/ไผ่สีสุก/อาจวิทยาคาร กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
28 พ.ย. 54 ถึง 29 พ.ย. 54 การแข่งขันกรีฑากลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โรงเรียนวัดพรมราช กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
01 ธ.ค. 54 ถึง 04 ธ.ค. 54 ร่วมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ค่ายลูกเสืออ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สพป.นม.3
05 ธ.ค. 54 ร่วมงานวันพ่อหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ปกติขาว
06 ธ.ค. 54 6 ธันวาคม 2554 ร่วมปั้นอีเอ็มบอลที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี
6 ธันวาคม 2554 ร่วมปั้นอีเอ็มบอลที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี นักเรียน 40 คน พร้อมคณะครู
21 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ประชุมผู้บริหาร เรื่องการดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
สุภาพ กลุ่มฯสมเด็จฯ
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 การดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
       27 กุมภาพันธ์ 2555 สอบชั้น ป. 6
28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 สอบชั้น ม. 3
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
05 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 การดำเนินการสอบวัดผลคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
ปกติ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สนามสอบป.3และม.2
8-9 มีนาคม 2555 เป็นสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาการ
14 มี.ค. 55 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันกีฬานักเรียน ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
ชุดกีฬา โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
15 มี.ค. 55 นำนักเรียนทัศนศึกษา อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
25 มี.ค. 55 ถึง 27 มี.ค. 55 คณะครูทัศนศึกษาจังหวัดระยอง
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
06 เม.ย. 55 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร ชุดสุภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
09 เม.ย. 55 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จ้นทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จ้นทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมส่วนกลางทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.
11 เม.ย. 55 ร่วมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ด้วยศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย สพป.นม.3 ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน และสมาคมพุทธสมาคมอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555 ทำบุญถวายภัตราหารเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวอดีตข้าราชการผู้สูงวัย ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย สพป.นม.3 ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบว
01 พ.ค. 55 ถึง 17 พ.ค. 55 ประกาศสอบราคาราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและปรับถมดินภายในบริเวณโรงเรียน
12 พ.ค. 55 สมาชิกสหกรณ์เชิญเลือกตั้ง
สมาชิกสหกรณ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ มทส. นม.
14 พ.ค. 55 ผอ.สพป.นม.3 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.นม.3 พบเพื่อนครู ที่ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. รายงานตัว  แต่งกายชุดสีชมพู(เสื้อสูททีมโรงเรียน) เลื่อนเปิดเรียนเป็น 15 พฤษภาคม 2555
เสื้อชมพูโรงเรียน
15 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนจาก 14 พฤษภาคม 2555 เป็น 15 พฤษภาคม 2555
18 พ.ค. 55 เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและปรับถมดินภายในบริเวณโรงเรียน
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
06 ส.ค. 55 ถึง 10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 55 คณะครู นักเรียนร่วมเข้าค่ายธรรมะที่วัดป่าโคกศิลา จัดโดย อบต.ธงชัยเหนือ
23 ส.ค. 55 คณะครู นักเรียนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ที่ ไบเทคบางนา กทม.
28 ส.ค. 55 ร่วมงานเปิดประตูสู่อาเซียนของกลุ่มสมเด็จฯ
ร่วมงานเปิดประตูสู่อาเซียนของกลุ่มสมเด็จฯ ที่โรงเรียนบ้านปลายดาบ
ชุดอินโดนีเซีย งานวิชาการ
29 ส.ค. 55 ถึง 30 ส.ค. 55 แข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสมเด็จฯที่โรงเรียนบ้านปลายดาบ
29 ส.ค. 55 รับ Tablet จำนวน 25 เครื่อง ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา
17 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2555
28 ก.ย. 55 โรงพยาบาลปักธงชัยขอความร่วมมือซ้อมอัคคีภัยประจำปี 2555
01 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาของกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาของกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
02 ต.ค. 55 ถึง 08 ต.ค. 55 วัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 อ่านคล่อง เขียนคลอง ภาษาไทย ระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖
วิชาการ
11 ต.ค. 55 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2555
04 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
23 ธ.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายที่ อำเภอปากช่อง
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู
17 ม.ค. 56 ตำรวจทางหลวงมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์
23 ม.ค. 56 ร่วมโรยดอกดาวเรืองที่จ.นครปฐม
21 ก.พ. 56 สอบป.3 NT
สนามสอบชั้นป.3 NT.
05 มี.ค. 56 สนามสอบป.2 ป.5 และม.2
11 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 สอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น
13 มี.ค. 56 ค่ายวิทย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-3
15 มี.ค. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.4 - ม.3
18 มี.ค. 56 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มอบเงินบริจาคสิ่งของ
20 มี.ค. 56 วันธงชัยครั้งที่ 3 ประกาศผลสอบ มอบทุนการศึกษา
22 มี.ค. 56 ประชุมครูสรุปผลการดำเนินการและเตรียมการเกิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
25 มี.ค. 56 อนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น
28 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 ครูบุหลันอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของสพป.นม.3
29 มี.ค. 56 ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมที่โรงแรมปัญจดารา
29 มี.ค. 56 สั่งปิดภาคฤดูร้อน
06 มิ.ย. 56 ไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556
08 มิ.ย. 56 ผอ.เขต 3 พบครูที่ มทส.
เสื้อชมพู
14 มิ.ย. 56 ถึง 15 มิ.ย. 56 ร่วมงานวันรักษ์ภาษาไทย ที่ อำเภอครบุรี
22 มิ.ย. 56 ถึง 23 มิ.ย. 56 คณะครูเป็นกรรมการคุมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
26 มิ.ย. 56 อ่านสารรมต.ศธ.และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นางประนอม จำลอง
01 ก.ค. 56 จัดกิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
01 ก.ค. 56 จัดกิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
05 ก.ค. 56 ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่โรงเรียนแหลมรวกบำรุง
ชุดไทยๆ
19 ก.ค. 56 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
19 ก.ค. 56 ถวายเทียนพรรษา
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 ค่ายธรรมะป.4-6
29 ก.ค. 56 วันสุนทรภู๋+วันภาษาไทย
05 ส.ค. 56 รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
05 ส.ค. 56 รับการประเมินประกันภายในสถานศึกษา
08 ส.ค. 56 จัดงานวันอาเซียนเดย์แบบเล็กๆ
09 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. 56 ร่วมงานมหกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไบเทคบางนา
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
01 พ.ย. 56 ต้อนรับคุณครูย้าย
07 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
19 พ.ย. 56 ถึง 21 พ.ย. 56 ร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มสมเด็จฯ
19 พ.ย. 56 ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาระดับกลุ่มสมเด็จฯ
25 พ.ย. 56 จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี2556
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ร่วมแข่งขันกร๊ฑากลุ่มสมเด็จฯสนามโรงเรียนพรหมราช
30 พ.ย. 56 นักเรียนสอบธรรมะ
04 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันพ่อ,ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,ต้อนรับทหารจากประเทศออสเตรเลีย
14 ธ.ค. 56 ร่วมกิจกรรมเด็กดีV-star ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
16 ธ.ค. 56 นักเรียนป.1-3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
20 ธ.ค. 56 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่บริษัทจิมทอมสันฟาร์มทุกระดับชั้น
25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 ประกวดโรงเรียนและครูดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในวันครูปี2557
10 ม.ค. 57 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 57 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 57 ร่วมงานวันครู
14 พ.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
15 พ.ค. 57 ประชุมครูซักซ้อมความเข้าใจรับเปิดเทอมใหม่
16 พ.ค. 57 ส้วมสะอาดรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
12 มิ.ย. 57 ไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน

11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สีฟ้า นางนันท์ณภัส ปาโส
19 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายธรรมะ
ชุดขาว นางวรีรัตน์ เจริญวัย
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

งานวิชาการ
06 ต.ค. 58 เตรียมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเป็นสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65  ระดับเขตพื้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
07 ต.ค. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
09 ต.ค. 58 สั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
30 ต.ค. 58 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

01 พ.ย. 58 ร่วมงานทอดกฐินวัดโคกศิลาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

02 พ.ย. 58 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

04 พ.ย. 58 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.)

13 พ.ย. 58 กีฬากรีฑาภายใน(กีฬาสี)

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
15 พ.ย. 58 นักเรียนเข้าสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับจังหวัด

นางวรีรัตน์ เจริญวัย
15 พ.ย. 58 ร่วมงานทอดกฐินวัดป่าโคกศิลาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
20 พ.ย. 58 ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เมืองทองธานี

04 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

12 ธ.ค. 58 เด็กดีวีสตาร์ที่กทม.

14 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 ลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่าย

16 ธ.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

22 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 กีฬา -กรีฑา ระดับเขตพื้นที่ฯ ที่อำเภอวังน้ำเขียว
30 ธ.ค. 58 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวยงาม
10 ก.พ. 59 ถึง 17 ก.พ. 59 นักเรียนชั้นป.6 และชั้น ม.3 ร่วมค่ายติว
13 ก.พ. 59 นักเรียนป .1 ถึงป.6 ร่วมสอบทักษะด้านคิดคำนวณ
14 ก.พ. 59 ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกับอำเภอปักธงชัย
19 ก.พ. 59 เลี้ยงเพลพระที่โรงเรียน
11 พ.ค. 59 คณะครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศผู้ปกครอง มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
19 พ.ค. 59 คณะครู นักเรียน ฟังธรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
22 พ.ค. 59 คุณครูทุกท่านพบผอ.เขตพื้นที่
03 ต.ค. 59 ถึง 04 ต.ค. 59 วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ การงานอาชีพ
10 ต.ค. 59 สั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
31 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2559
17 พ.ย. 59 ถึง 22 พ.ย. 59 กีฬากลุ่มสมเด็จฯ
24 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 กรีฑากลุ่มสมเด็จฯ
09 ม.ค. 60 คณะครูเข้ารับการอบรม สะเต็ม
นางสาวพชรินทร์ พุทธบุตร
13 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมวันเด็ก
16 ม.ค. 60 วันครู
02 ต.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สอบปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
05 ต.ค. 60 ประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
13 ต.ค. 60 เปิดนิทรรศการห้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9
ห้องประชุมอเนกประสงค์/ข้าราชการครู ชุดปกติขาว โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
19 ต.ค. 60 คณะครูอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประจำ 2560
สพป.ปักธงชัย เข้ารับการอบรมวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00-16.00 น. (บ่าย)
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
04 ธ.ค. 60 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
ครู ชุดเครื่องแบบสีกากี/นักเรียน ชุดนักเรียน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
06 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประจำปีการศึกษา 2560
19 ธ.ค. 60 รับประเมินโครงการเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
ครูและนักเรียน ชุดลูกเสือ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา