ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
                    ข้าฯจะตั้งใจทำงาน.........       เพื่อสนองคุณชาติและแผ่นดิน

มุ่งมั่นที่จะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

มุ่งมั่นที่จะยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

มุ่งมั่นที่จะมีความรัก สามัคคี ในวิชาชีพและองค์กร

มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

มุ่งมั่นที่จะอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ

มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนดีในดวงใจ