ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

          โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30150  โทรศัพท์  044 – 441225  มีพื้นที่ทั้งหมด  9  ไร่  1  งาน  83  ตารางวา

มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนธงชัยเหนือ ประกอบด้วย

หมู่ที่  1     บ้านโคกศิลา
หมู่ที่  7     บ้านมาบเชือก  บ้านโนนตูม
หมู่ที่  9     บ้านโนนทองดอนแก่นท้าว
หมู่ที่ 10    บ้านโคกเห็ดไคล
หมู่ที่ 14    บ้านฉัตรมงคล
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  การคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม   258  คน 

จัดการเรียนการสอนเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  มีครูทั้งหมด  16 คน  นักการ 1 คน  กรรมการสถานศึกษา  15  คน
ผู้บริหารคือ นายเมธี    คอบตะขบ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554