ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ :
          โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวิถีความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

พันธกิจ :
          1. จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
          2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ สู่มาตรฐานวิชาชีพ
          3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้และบริหารการจัดการศึกษา
          4.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


เป้าหมาย :
          1. นักเรียนในวัยเรียนได้รับการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
           2. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ รู้รักสามัคคี และรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

           3. นักเรียนมีความภูมิใน รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
           4. นักเรียนมีความรู้และทักษะ รักการทำงาน รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้
           5. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี
           6. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
           7. โรงเรียนมีระบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของชุมชนและสังคม