ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
กิริยาสง่า  วาจาสุภาพ