ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 : ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                - โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
                - โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
                - โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม
                -
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                - โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
                - โครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนทักษะภาษาไทย
                - โครงการทดสอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                - โครงการดนตรี-นาฏศิลป์
                - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
                - โครงการแข่งขันกีฬา
                - โครงการค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธที่ 2 : ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 3 : ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธที่ 4 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม