ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

                              โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา   เกียรติสง่าก้องหล้าเกรียงไกร  

                      ให้วิชาความรู้ทุกหมู่วัย               เพื่อก้าวไปเป็นคนดีของสังคม                           

                                         ฟ้าชมพูอันงามเรืองรอง      เราพี่น้องสมัครสมานสามัคคี  

                                 รักชาติศาสน์กษัตริย์รักศักดิ์ศรี    เรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม

                               พวกเราธงชัยเหนือวิทยา    การศึกษาการกีฬาหมั่นฝึกฝน

                                 งานหนักงานเบาต้องอดทน         ประพฤติตนสมเป็นคนไทย

เพลงโรงเรียน