ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
64
69
133
6
ม.1
24
10
34
1
ม.2
19
8
27
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
53
25
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
107
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561