ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

นางนันณภัส ปาโส

อนุบาล2

น.ส.วิลาสินี ทามโคกสูง

รวม

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกฤติยารัตน์ ภูสำเภา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางลัดดา คงวัฒนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวัชรีภรณ์ คำไทย

รวม

 

                                                                   ครูพิเศษ :

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางณัฐสิณี ชั้นกลาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสถาพร สาธร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพัชรินทร์ พุทธบุตร

รวม

 

                                     ครูพิเศษ :                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอนงค์นาฎ พันธ์ุมณี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายคมสัน เรืองจันทึก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวรีรัตน์ เจริญวัย

รวม

 

รวมทั้งหมด

 

                                                                   ครูพิเศษ : นายปฏิพัทธ์ ลบหนองบัว