ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม