ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - ชมพู