ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เขตบริการของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียน

เขตบริการของโรงเรียนมี  5  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านโคกศิลา 

หมู่ที่  7  บ้านมาบเชือก – โนนตูม 

หมู่ที่  8  บ้านดอนแก่นท้าว 

หมู่ที่  9  บ้านโคกเห็ดไคล 

หมู่ที่  14  บ้านฉัตรมงคล

เขตบริการของโรงเรียน