ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน

แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน


 

     โรงเรียนต้องได้รับการเชิดชู        ครูต้องได้รับการยกย่อง                          นักเรียนต้องดี เก่ง มีความสุข           ชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจ

 

โรงเรียนต้องได้รับการเชิดชู

1.ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นระบบข้อมูลสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่บริเวณโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้มีสภาพคงทนแข็งแรง สะอาดเรียบร้อยสวยงามได้มาตรฐาน

4.จัดให้มีสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ จัดบริเวณโรงเรียน ตกแต่งดูแลรักษา ให้สะอาดร่มรื่นอยู่เสมอ

5.ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

6.ส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมิน ประกวดแข่งขันโรงเรียนดีเด่นในระดับต่างๆ

 

ครูต้องได้รับการยกย่อง

1.เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทุกท่านมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3.มอบหมายงานในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถและความพึงพอใจของครูและบุคลากร

4.ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

       5.จัดกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ

               

นักเรียนต้องดี เก่ง มีความสุข

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดแนวทางคุณลักษณะใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ตามความสามารถตนเองได้ตามศักยภาพ

2.เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย

3.ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพที่แท้จริง โดยเน้นแฟ้มสะสมงานของนักเรียน

4.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าทำการแข่งขันทางวิชาการ และร่วมกิจกรรมในทุกโอกาส

5.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่ายวิชาการต่าง ๆ

 

ชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจ

1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยเน้นการให้บริการแก่ชุมชน

2.เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3.สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.ปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจงสร้างข้อตกลงกับผู้ปกครองในการบริหารจัดการโรงเรียน

5.จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนประจำปี

 

ความมุ่งมั่น  ความมุ่งหวัง  และความตั้งใจ

มุ่งมั่นที่จะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
มุ่งมั่นที่จะยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
มุ่งมั่นที่จะมีความรัก สามัคคี ในวิชาชีพและองค์กร
มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
มุ่งมั่นที่จะอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ