ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

การบริหารงานวิชาการ

1.  เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมการจัดการ การจัดหา การใช้ การบำรุงสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น  ตามเป้าหมายปฏิรูปการเรียนการสอน

                3.ปรับปรุงพัฒนาการวัดผลและประเมินผลทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

4. เร่งรัด  ปรับปรุงการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

8. ฝึกอบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  คุณธรรม  โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อพฤติกรรมที่งามแก่นักเรียนให้ตรงกับความต้องการ ความจำเป็นและมีประสิทธิภาพ

9. จัดให้มีการบริการและช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  เด็กพิการเรียนร่วมและขาดแคลนอาหารกลางวัน  เสื้อผ้า  อุปกรณ์การเรียนให้ตรงกับความต้องการ

10. จัดให้มีกิจกรรมแนะแนว  เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนในด้านศิลปะ  การแสดงออก การกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ

11. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสุขภาพ

 

การบริหารงานบุคคล

1.ส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียน  ได้ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามขอบเขต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ข้อตกลง และแนวปฏิบัติของข้าราชการ

2.ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นการอบรมนักเรียนให้มีความรู้

ควบคู่คุณธรรม

3.จัดมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ให้ตรงกับความเหมาะสม  ความรู้ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ โดยยึดประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ

4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู

5.จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน

 

การบริหารงานงบประมาณ

1.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

2.จัดทำบัญชี ทะเบียน การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

3.จัดสรรด้านการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร

 

การบริหารงานทั่วไป

1.ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สดชื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนจัดการใช้พื้นทีอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ทุกส่วนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์เหมาะสมสูงสุด

2.จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข

3.ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ทั้งการให้และการรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน

5.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

6.ส่งเสริมการทำงานในระบอบประชาธิปไตย

7.บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง

8.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ

9.จัดสวัสดิการด้านสหกรณ์โรงเรียน

10.บริการอาหารกลางวันอย่างพอเพียง

11.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนทั้งภายในและภายนอก