ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน

ด้านนักเรียน

             นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการเรียน เขียน อ่านเป็นนิจ สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รู้จักการแสวงหาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เคร่งครัดระเบียบวินัยพร้อมใจจิตสาธารณะ  มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

ด้านครู  

              ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริธรรม มีทักษะวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอสู่ครูมืออาชีพ
 

ด้านผู้บริหาร

               ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 

 

ด้านโรงเรียน

                โรงเรียนเป็นโรงเรียนดีในดวงใจชั้นนำที่ดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อบอุ่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากภาคประชารัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย