ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่มุ่งไปสู่ภาพความสำเร็จ

กลยุทธ์หลัก ที่ 1
สร้างพลังขับเคลื่อนในโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์หลัก ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามศักยภาพ
กลยุทธ์หลัก ที่ 3
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์หลัก ที่ 4
เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
กลยุทธ์หลัก ที่ 5
ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา