ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ครูดีต้องมี ๓ ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 374
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 6191
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 217
Career_po2.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 399
แบบติดตามตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 393
ทิศหก Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 390
องค์ประกอบของการบริหารงานที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4422
lโครงการส้วมสุขสันต์ Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 1673
ระเบียบกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 2065
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 357
ทำนายทายทัก Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 417
ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 345
กิจกรรม 5 ส Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 5991
พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1933
คำสั่งโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 867.42 KB 14073
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 248
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.5 KB 215
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 305
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 235
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 322
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 310
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 277
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 253
แบบเอกสารมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.5 KB 307
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3130
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1117
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 373
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 290
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 266
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 551
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 418.5 KB 961
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 656
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 408
ตารางข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 333
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 3243
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1509
คำขอก่อสร้างถนน Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 7432
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 387.5 KB 5167
การประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 517
กรอบการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 1175
แนวคิดการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 428
ระเบียบงานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.23 KB 258
การจัดเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.72 KB 624
เงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 432
เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 348
แบบรายงานผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.87 KB 855
ครูดี 10 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 339
แฟ้มพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1030
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1266
การเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2655
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3140
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 13765
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 436
เอกสารประจำห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 9473
คู่มือการประเมินภายนอกรอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 2514