ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ครูดีต้องมี ๓ ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 378
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 6229
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 221
Career_po2.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 403
แบบติดตามตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 396
ทิศหก Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 397
องค์ประกอบของการบริหารงานที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4428
lโครงการส้วมสุขสันต์ Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 1759
ระเบียบกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 2071
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 361
ทำนายทายทัก Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 420
ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 349
กิจกรรม 5 ส Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 6142
พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1938
คำสั่งโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 867.42 KB 14076
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 253
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.5 KB 218
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 308
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 239
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 356
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 316
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 284
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 258
แบบเอกสารมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.5 KB 309
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3237
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1124
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 381
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 295
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 268
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 694
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 418.5 KB 1230
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 668
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 417
ตารางข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 336
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 3284
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1513
คำขอก่อสร้างถนน Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 7514
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 387.5 KB 5175
การประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 530
กรอบการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 1188
แนวคิดการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 435
ระเบียบงานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.23 KB 262
การจัดเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.72 KB 630
เงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 446
เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 366
แบบรายงานผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.87 KB 858
ครูดี 10 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 341
แฟ้มพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1032
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1358
การเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2682
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3143
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 15222
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 440
เอกสารประจำห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 10170
คู่มือการประเมินภายนอกรอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 2554