ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ครูดีต้องมี ๓ ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 385
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 6308
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 226
Career_po2.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 409
แบบติดตามตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 406
ทิศหก Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 404
องค์ประกอบของการบริหารงานที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4436
lโครงการส้วมสุขสันต์ Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 1805
ระเบียบกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 2077
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 367
ทำนายทายทัก Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 425
ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 354
กิจกรรม 5 ส Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 6191
พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1943
คำสั่งโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 867.42 KB 14083
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 256
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.5 KB 228
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 312
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 243
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 376
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 328
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 288
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 263
แบบเอกสารมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.5 KB 314
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3293
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1131
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 386
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 306
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 273
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 811
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 418.5 KB 1324
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 676
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 426
ตารางข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 340
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 3303
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1517
คำขอก่อสร้างถนน Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 7576
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 387.5 KB 5181
การประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 548
กรอบการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 1207
แนวคิดการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 441
ระเบียบงานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.23 KB 266
การจัดเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.72 KB 668
เงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 462
เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 382
แบบรายงานผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.87 KB 872
ครูดี 10 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 344
แฟ้มพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1037
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1459
การเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2707
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3150
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 16213
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 443
เอกสารประจำห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 10673
คู่มือการประเมินภายนอกรอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 2570