ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ครูดีต้องมี ๓ ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 396
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 6348
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 233
Career_po2.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 416
แบบติดตามตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 418
ทิศหก Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 413
องค์ประกอบของการบริหารงานที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4453
lโครงการส้วมสุขสันต์ Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 1856
ระเบียบกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 2087
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 378
ทำนายทายทัก Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 431
ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 364
กิจกรรม 5 ส Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 6297
พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1951
คำสั่งโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 867.42 KB 14091
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 262
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.5 KB 235
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 318
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 249
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 393
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 335
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 293
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 267
แบบเอกสารมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.5 KB 319
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3367
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1137
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 401
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 313
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 279
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 1476
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 418.5 KB 2072
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 703
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 446
ตารางข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 346
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 3332
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1521
คำขอก่อสร้างถนน Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 7669
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 387.5 KB 5186
การประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 563
กรอบการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 1228
แนวคิดการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 454
ระเบียบงานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.23 KB 273
การจัดเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.72 KB 757
เงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 504
เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 398
แบบรายงานผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.87 KB 881
ครูดี 10 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 354
แฟ้มพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1048
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1508
การเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2728
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3158
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 17056
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 449
เอกสารประจำห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 11098
คู่มือการประเมินภายนอกรอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 2602