ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ครูดีต้องมี ๓ ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 370
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 6174
ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 214
Career_po2.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.55 KB 383
แบบติดตามตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 391
ทิศหก Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 388
องค์ประกอบของการบริหารงานที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4418
lโครงการส้วมสุขสันต์ Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 1612
ระเบียบกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.นม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 2060
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 353
ทำนายทายทัก Word Document ขนาดไฟล์ 112.63 KB 413
ฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 341
กิจกรรม 5 ส Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 5909
พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1931
คำสั่งโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 867.42 KB 14070
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22 KB 247
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.5 KB 212
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 303
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 231
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 287
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 306
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 276
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 251
แบบเอกสารมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.5 KB 304
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3050
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1113
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 370
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 285
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 263
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 506
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 418.5 KB 764
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 646
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 407
ตารางข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 332
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 3178
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1506
คำขอก่อสร้างถนน Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 7392
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 387.5 KB 5163
การประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 311.5 KB 512
กรอบการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 1166
แนวคิดการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 425
ระเบียบงานสารบรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.23 KB 256
การจัดเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.72 KB 580
เงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.74 KB 422
เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 329
แบบรายงานผลผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.87 KB 851
ครูดี 10 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.5 KB 339
แฟ้มพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1028
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 1233
การเรียนรู้โดยใช้สมาธิเป็นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2639
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3137
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 12534
คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 433
เอกสารประจำห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 8812
คู่มือการประเมินภายนอกรอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 2483