ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

กิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

       ๑. คุณภาพทางวิชาการ มีการพัฒนาครูให้มีขีดความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่จะสอนเด็กมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวิชาหลัก หรือสามารถแก้ไขปัญหาเด็กเรียนไม่ครบชั้น และเรื่องครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาที่เรียนมา ซึ่งจะต้องมีระบบการบริหารจัดการแบบใหม่เข้ามาช่วย

       ๒. การบริหารจัดการ โดยนำหลักธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และโรงเรียนในเครือข่าย
มาร่วมกันจัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งด้วย

       ๓. ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพไปเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เช่น อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ห้องสมุดแบบใหม่ที่เรียกว่าห้องสมุด ๓ดี คือ หนังสือดี รวมไปถึง e-Book ด้วย บรรยากาศดี ส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า และบรรณารักษ์ดีทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่เข้ามา ค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งหากทำสำเร็จ ห้องสมุด ๓ดี จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับผู้เรียน

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2554,15:58   อ่าน 1313 ครั้ง