ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนันท์ณภัส ปาโส
ครู คศ.3

นางสาววิลาสินี ทามโคกสูง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0