ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชรีภรณ์ คำไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัสสอน ซุนสอน
ครูผู้ช่วย