ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายคมสันต์ เรืองจันทึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกฤติยารัตน์ ภูสำเภา
ครู คศ.3

นายปฏิพัทธ์ ลบหนองบัว
ครู คศ.2