ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดา คงวัฒนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสำอาง หมายมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0