ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐสินี ชั้นกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสถาพร สาธร
ครู คศ.3