ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปฏิพัทธ์ ลบหนองบัว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริมงคล ซ้ายสุพรรณ์
ครูอาสา