ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นางสาวพัชรินทร์ พุทธบุตร
ครู คศ.3

นางอนงค์นาฏ พันธ์ุมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0