ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคลากร

นายเมธี คอบตะขบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรีรัตน์ เจริญวัย
ครู คศ.3