ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกฤติยารัตน์ ภูสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ