ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพยอม บอนขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพายุภักดิ์ ขุมพุทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0