ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพันธ์ สุทธิศิลป์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครูโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร เพิ่มทวี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ปรีดาวิจิตรกุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิโรโรฒ ธีรศาสตร์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป จานฉิมพลี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ โต้งสูงเนิน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ยิ่งดอน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ คชารักษ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัคนีย์ สัตยานุชิต
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ดำกลิ่น
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล ตั้งปฏิพัทธ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : . นางพิกุล นามเมืองปัก
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระสมชาย มหาปะคุโณ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด กายเมืองปัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี คอบตะขบ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
เบอร์โทร :